Home           I            Beleggingstips           I             Optiestrategieën         I         Archief           I           Links

 

Nieuw ontslagrecht?

 

26-07-2007

Als het aan de regering ligt komt er een nieuw ontslagrecht. De huidige coalitie wil de werkgevers verregaand tegemoet komen in hun wens om een ontslag van een werknemer makkelijk te maken. De pers heeft vooral het plan om de ontslagvergoedingen aan banden te leggen en de afschaffing van de ontslagvergunning veel aandacht gegeven, maar het voorstel van minister Donner gaat veel verder. Als het aan hem ligt komt zelfs de rechter er niet of nauwelijks meer aan te pas.

 

Waar gaat het eigenlijk om?

 

* Afschaffing van de ontslagvergunning. De werkgever mag een werknemer opzeggen als hij vindt dat hij een reden heeft, maar hij moet dan wel een ontslagvergoeding betalen. Als voor iedereen duidelijk is dat hij geen enkele grond heeft dan is het

 

ontslag vernietigbaar. Dat laatste leidt dan tot een dubbele vergoeding.

* Afschaffing van de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, behalve bij een tussentijds ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of als er een opzegverbod is, b.v. bij ziekte van de werknemer.

* Als de werkgever wil opzeggen omdat hij zijn organisatie wil aanpassen, een reden van bedrijfseconomische aard, moet hij wel advies inwinnen bij het CWI maar hij hoeft dan geen vergoeding te betalen. De financiële situatie bij de werkgever hoeft daarbij geen rol te spelen. Ook een doelmatiger inrichting van de onderneming is een voldoende reden met als gevolg dat ook bij een torenhoge winst toch geen vergoeding verschuldigd is.

* Een in vele gevallen drastische verkorting van de opzegtermijn. Als de werkgever van mening is dat de werknemer niet functioneert of als hij van mening is dat de arbeidsverhouding is verstoord bedraagt de opzegtermijn 4 weken. Wel moet de werkgever de werknemer uiterlijk vier weken voor de opzegging meedelen dat hij tot opzegging wil overgaan. Die termijn is bedoeld om de werknemer in staat te stellen zijn werkgever te vertellen wat hij van het ontslag vindt.

* De ontslagvergoeding wordt een maandsalaris per dienstjaar met een maximum van een jaarsalaris voor werknemers met een jaarsalaris boven de € 75.000. Voor werknemers met een jaarsalaris lager dan € 75.000 geldt € 75.000 als maximum. Boven de 40 jaar tellen dienstjaren voor 1½ en boven de 50 voor 2. In dat geval is het maximum een jaarsalaris plus de leeftijdsfactor. Als het jaarsalaris in die gevallen lager is dan € 100.000 dan geldt € 100.000 als maximum.

* De werkgever mag de ontslagvergoeding verminderen met de kosten van scholing van een werknemer tot een bedrag gelijk aan 1/.1 maandsalaris per dienstjaar.

* De vrijheid van werkgever en werknemers om bij opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd af te wijken van de wettelijke regeling wordt beperkt. Het blijft wel mogelijk om te bepalen dat ook na 36 maanden contracten voor bepaalde tijd er nog steeds geen vast dienstverband bestaat. Als er in een CAO wordt bepaald dat er ook na 36 maanden nog steeds geen vast contract bestaat heeft de werknemer bij het einde van het dienstverband recht op een vergoeding van ¾ maandsalaris per dienstjaar te rekenen over de dienstjaren na het derde dienstjaar.

 

 

Er wordt al tientallen jaren gediscussieerd over een herziening van het ontslagrecht. De ontslagvergunning is in 1944 ingevoerd en vanaf dat moment verankerd in het ontslagrecht. De vakorganisaties koesteren die ontslagvergunning. Zij zien daarin een basis voor een redelijk ontslagrecht. De werkgevers willen er juist van af.

 

 

Vandaar dat werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes op 4 juli 2007 in zijn wekelijkse interview verheugd was. Hij noemde het besluit van het kabinet moedig. Daartegenover stelde FNVbestuurder Wilna Wind dat er alleen maar nadelen voor werknemers onstaan als het plan in zijn huidige vorm doorgaat.. Ze denkt dat de FNV snel klaar is met de bestudering van het plan: "we kunnen net zo goed meteen meneer Wientjes op Sociale Zaken zetten".

 

Waarschijnlijk zal ook dit voorstel in deze vorm geen wet worden! Het plan is beslist niet goed doordacht, is zeer onevenwichtig en de sociale partners zullen het zeker niet in voldoende mate steunen! Op dit moment wordt de redelijkheid van een ontslag nog getoetst en heeft de rechter de mogelijkheid de ontslagvergoeding aan te passen aan de omstandigheden in een individueel geval.

Het ontslagrecht, of wat daar nog van over is, wordt in Donners voorstel inderdaad heel simpel maar voor een rechtelijke toetsing van een ontslag aan redelijkheid en billijkheid, een norm die hecht verankerd is in ons rechtstelsel, is geen plaats meer.

Donners redenering komt er op neer dat ieder ontslag gerechtvaardigd is als er maar een vooraf vastgestelde vergoeding wordt betaald. Dit is simpel maar niet altijd rechtvaardig.

Ook een onderscheid tussen de gevolgen van een bedrijfseconomisch ontslag (geen vergoeding) of een ontslag om een andere reden (wel een vergoeding) is niet per definitie gerechtvaardigd. Donner dreigt dwars door de arbeidsrechtelijke porseleinkast te fietsen. Werknemers hebben weer alle reden om lid te worden van een vakbond. Na september 2007, tot die tijd hebben werkgevers en werknemers de tijd gekregen met een advies te komen, zullen we zien of Donner zijn dreigement heeft waargemaakt.

(uit: Regiowerk juli 2007; J. vd Hel, Brunet advocaten)

 

  

 

Terug naar Archief

  

  SPONSOR CATEGORIËN
 

 

 

  SPONSOR LINKS

 

COPYRIGHT © eengoedebelegging 2006